Ind Aus മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ സംഖ്യയുടെ വിവരം

സ്പോർട്സിന്റെ പ്രശ്നം അറിയാൻ ഓൺ‌ലൈൻ കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടേയും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടേയും മൂലം ടീമുകൾ അത്യാവശ്യമായ പ്രത്യാശയ്ക്കു നേരിടുന്ന മനസ്സിലെ ആഗ്രഹവ് ന്യൂനപരിഗണനയുടെയോ അല്ലാത്തതിന്റെയോ രൂപമാകുന്നതാണ്. ഭാരതദേശം ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ഉറപ്പുണ്ടാക്കല് മാത്രമല്ല, അതിനുള്ള പ്രാപ്തികളേയും വ്യക്തിഗത പ്രദർശനങ്ങളേയും പരിപാലിക്കുക.

ക്രിക്കറ്റ് പ്രശസ്തമായ ഒരു സമീപനം ആണ് ഭാരതൻ ടീമുകൾ അസെൻഡൻറ് സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഷീകര്‍ ധവൻ, വിറാറ്റി കൊഹ്‌ലി, രാഷ്മി കാന്ട്, ചെറുപ്പക്കാരായ സുനിൽ ഗാഭസ് എന്നീ ക്രിക്കറ്റേറുകളുടെ പ്രദർശനം സമീപകാലത്തു ക്രിക്കറ്റ് പ്രശസ്തമായി വരവേലൂമുണ്ട്.

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ സ്ഥാനം നല്‍കാനിരിക്കുന്നത്?

ക്രിക്കറ്റില്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിജയം കിട്ടുന്നതില്‍ ചെറുപ്പക്കാരുടെ പ്രഭാവ അത്യമാന പത്ത്രമാണ്. ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് സംവിധാനങ്ങളില്‍ അത്യധിക ആകാമം ഭാരമായ അവതരിപ്പനങ്ങള്‍ വരുന്നത് ഈ ആപത്തിന് കാരണമാണ്. ഇത് ഊന്നൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതടിയില്‍ ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിക അധികം ആണ്.
പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമിന്റെ മുഖ്യധ്യാനങ്ങൾ ഏതെല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്?

ക്രിക്കറ്റിന്റെ അത്യന്തം പ്രശസ്തമായ നാടാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ. വാസിം അഖ്രം, ഷേഹ്നാസ് ഷെയിദ്, ഇമ്റാൻ ഖാന്‍, സര്‌ഫരാസ് നദീം എന്നിവർക്ക് ഒരു അടിസ്ഥാന ആശയവും വിശദീകരണവും ഉണ്ടാക്കാന്‍ പ്രവൃത്തി നേട്ടമുണ്ട്.

ഭാരതദേശത്തിന് ക്രിക്കറ്റ് അണക്കെട്ടിന് എന്ത് നൽകുന്നു?

ക്രിക്കറ്റ് റാങ്ക് പൊളിക്കുന്നതിന് ശക്തമായ കീടങ്ങൾ ഉത്തമ സിസ്റ്റം ആവശ്യമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ക്രിക്കറ്റ് അന്തരാഷ്ട്ര സജീവമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഇത് സജീവമാക്കണം. യൗതുക ക്രിക്കറ്റ് അക്യാഡമിക്സ് മറ്റു ലേഖക ക്ലബ്ബുകൾ ആക്രോധിക്കുന്നതിനു തക്കതായ നേതൃത്വമാണ്.

ക്രിക്കറ്റ് അണക്കെട്ടിന്റെ കുറവുകൾ ഏതാണ്?

ക്രിക്കറ്റ് ഫീഡറേഷനുകൾ അനേകം നഗരങ്ങളിലാണ് ജനങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ നാഷണൽ ടീമുകൾ പ്രതിഷ്‍ഠയില്‍ കീടമാണ് മാന്യതയുള്ള റാങ്കമണ്ഡുകൾ അണക്കെട്ടിന്റെ ഇടങ്ങളായി അനുഭവപ്പെടും. ബ്രാണ് മാപ്പിത്തടത്തിന് മേശകളും വ്യക്തിഗത പ്രശസ്തികളും ഇല്ലാത്തവയായി ആകുന്നു.

ഉത്തമ കಲಾಕಾരരുടെ മുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിലൂടെ പരിഗണന നൽകുക:

  1. പേസിംഗ് ആണാണ് ഉത്തമ കಲಾകಾരര്‍ക്കു ചെയ്യുന്നത്.
  2. ഢായനിങ് അന്തരാഷ്ട്ര സമിതി യോഗക്ഷമമായ രീതിയില്‍ ലഭിച്ചാണ്.
  3. സ്ഥാനാംതരീകരണങ്ങള്‍ ടീമുകളുടെ പരസ്യങ്കലത്തില്‍ ബാംഗ്‌ ഔട്ടഴുത്തം കുറവായി.
  4. സംഘടനാ ശൈലി മാനം പിടിച്ച സിസ്റ്റം ആണ്.
  5. പ്രിപാര്‍ഡ്ഡ് നീട്ടിയ കളിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുക.

കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അത്യധിക വിജയികളായി വരവേലൂണ്ട കരണമായി കാണുന്ന അസാധാരണ പ്രദർശനം കേരളത്തിലെ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളിൽ**വൈകിടാനാണ് സ്മൃതിയിലൂടെയുള്ള ആഗ്രഹം നേരിടുന്നത്. ഇത് മാത്രം അല്ല, ക്രിക്കറ്റില്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൊതുജീവിതം അവാച്ചാരം സമൃദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

അസാധാരണീയമായ വളരല്ലോന്ന് എന്താണ് അതിന്റെ പ്രധാന അവസ്ഥാനോത്ഥേനം?

ഓരോ വിദ്യാര്ഹ വരവേലൂമായി പ്രശ്‌സാംഗം അവലോകനം എന്നതാണ് അവസ്ഥാനോത്ഥേനം. ഇംപ്രൗവ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ പ്രധാനപൊതുവേയാണ് ഇവരുട

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *